تلنگر 3

آت آلمَمیش آخورِنی دؤزَتَدَی.

اسب نخریده آخورش را درست میکند .

تا کاری نکرده ای در فکر کار پسین مباش .

_______________________________________________________

آتْ بیلَرمیدان قَدرینی         اِشَّگَ میدان یاراشمَز

مَرد بیلَرمِهمان قَدرِنی     نامَردَه مهمان یاراشمَز

اسب میداند قدر میدان را       میدان زیبنده الاغ نیست

مرد میداند قدر مهمان را      مهمان زیبنده نامرد نیست

از این مثل درباره مهمان نوازی استفاده می شود.

_______________________________________________________

 آتدَن دئوشیب اِشَّگَة مینماق.

ازاسب پیاده شدن و به الاغ سوارشدن .

ازمقامی بالا به جایگاهی پایین تر نزول کردن .

_______________________________________________________

  آتدَن دؤشِب بَن اَصل ونَسب دَن دؤش مَب بَن .

از اسب افتاده ام ، ازاصل نیفتاده ام .

اطلس اگر خوار شود پاپیچ چاروادارنشود .

اطلس کهنه نه پاتابه کنند.    

_______________________________________________________

آت مینَن آتدَن یِخِلَر .

اسب سوار از اسب می‌افتد .

احتمال زمین خوردن سوارکارهست .

املای نا نوشته غلط ندارد .

کوزه در راه آب کشی می شکند .

_______________________________________________________

 

 

آتَه مینَن آتَه سینِه تانی مِیدی.

کسی که سوار اسب شده پدرش را نمی شناسد .

غرور خاصی دارد .

سواره از پیاده خبر ندارد .

_______________________________________________________

آتَه نین چؤرَگینِه حَرام اِتماق

نان پدر را حرام کردن .

به کسی گفته می شود که در انجام کار هاتوانائی لازم را ندارد

_______________________________________________________

آتَه نین چورَگینِه حلال اِتماق .

نان پدر را حلال کردن .

به کسی گفته می شود که در انجام کار ها توانایی دارد .

_______________________________________________________

آتی آتین یانیندَه باغلاسَن رنگ لَری بیر اُلمَسَه خوی لَری بیر اُلَر. 

اسب را پیش اسب ببندی اگر رنگ هایشان یکی نشود خوی وعاداتشان یکی خواهد شد .

اسب تازی گرببندی در طویله پیش خر ، رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود ____________________________________________                  

آتِنی چاپِرتدی .

اسبش را تازاند .

از موقعیتی که داشت حداکثر استفاده را کرد .

_____________________________________________                  

آتِیِه چاپِرت .

اسبت را بتازان .

حال که میدان دست تو است هر کار میتوانی بکن .

_____________________________________________                  

آج آدَم داشَم یِیدی .

آدم گرسنه سنگ هم می خورد .

برای آدم گرسنه نان هم پلو است .

گرسنه را نان تهی کوفته است .

_____________________________________________                   

آچِق آغِز آج قا لمَز .

روزیِ هر کس می رسد .

هر آنکس که دندان دهد نان دهد .

_____________________________________________                  

آخوند باشلَمَمیش ......... خانِم باشلَه دی .

هنوز آخوند شروع نکرده ...... خانم شروع کرد .

وصف حال کسانی که هنوز آخوند روضه را شروع نکرده گریه را سر می دهند .

هنوز مطلبی کاملاًبیان نشده شخصی شروع به اظهار نظر می کند .

_____________________________________________                  

آدم ایکّی دَفعَه دنیایَه گَلمِیدی .

آدم دو بار به دنیا نمی آید .

نیابد هیچکس عمر دوباره .

_____________________________________________                  

آدَم پولی تاپَه دی ، پول آدَمِه تاپمِیدی .

آدم پول را پیدا می کند نه پول آدم را .

زبهر تو دولت ، نه تو بهر دولت  . (عنصری ).

_____________________________________________                  

آدَم که ایکّی دَفعَه ئولمِیدی .

آدم دو بار نمی میرد . 

خوش باش و روزگار را خوش بگذران

_____________________________________________                  

آدَم گَرَک آغزِنَه گؤرَه لُقمَه گؤتَرسِن .

انسان باید به اندازه دهانش لقمه بردارد .

بگیرلقمه که اندازه دهان باشد .

آدم باید به اندازه دوکش پنبه بردارد .

_____________________________________________                  

آدمیزاد خام سؤت ایچَندی .

آدمیزاد شیر خام خورده است .

انسان جایز ا لخطاست .

_____________________________________________                  

آدمیزاد قَنَت سیز قوشدی .

آدمیزاد مرغ بی بال است . هرلحظه جایی است .

_____________________________________________                  

آز اُلسِن ، ناز السِن .

اندک باشد و ناز باشد .

کمیت مهم نیست کیفیت مهم است .

_____________________________________________                  

آز بیلَن آز چَکَر.

کسیکه کم می داند مشکلات کمتری هم دارد.

آسوده منم که خرندارم .

هرکه بامش بیش برفش بیشتر .

____________________________________________                  

از دانیش ، ناز دانیش .

کم گوی و گزیده گوی چون در .

_____________________________________________                  

آست و اؤستِیِه گؤرِپ.

زیر و رویت را دیده ام .

تو را خوب می شناسم خودت را تعریف نکن .

_____________________________________________                  

آسمان نَن بؤرک یاغسَه بیری بیزیم باشِمِزَه دؤشمَز .

اگر از آسمان کلاه ببارد یکی به سر ما نخواهد افتاد .

آدم بد شانسی هستم .

الهی بخت برگردد ازاین طالع که من دارم .

_____________________________________________                  

آشپَز که ایکّی اُلدی آش یا شُر اُلَر یا دؤز سیز .

آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک .

_____________________________________________                  

آغریقی گِتسین چِشّی گِتمَسین.

دردش برود بادش نرود .

آلت مردی را زنبور گزیده بود ، او از درد فریاد می کشید ، زنش میگفت : دردش برود بادش نرود .

_____________________________________________                  

آغری مِیَن باشَه دَستمال باغلَه میدِلَر .

 سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند .

میفکن بر سر بی درد خود زفت .

درموضوعی که به تو مربوط نیست دخالت نکن و برای خود درد سر درست نکن .

_____________________________________________                  

آغِزدَن دؤشدی .

از دهن افتاد . غذا سرد شد .

_____________________________________________                  

آغِز یاندیرَن آشی گؤز تانیر .

آشی که دهان را می سوزاند چشم تشخیص می دهد .

مسئله خطرناک قابل تشخیص است .

_____________________________________________                  

آغزی بی مَزَه .

دها نش بی مزه است .

به زنانی که ویار دارند می گویند ، و یا زنا نی که احساس می کنند حامله شده اند .

_____________________________________________                  

آغزی سؤتین ایسِّنِه وِرَدی .

دهانش بوی شیر می دهد .

هنوز کم تجربه است .

_____________________________________________                  

 آغزی گؤلماقدَن ییغیشمِیدی

دها نش از خنده جمع نمی شود .

زیاد می خندد .

_____________________________________________                  

آغزیندَه سؤز قالمِیدی .

حرف در دهانش نمی ماند .

دهن لق است.  راز دار نیست .

_____________________________________________                  

آ غزی نَن چیخَن یَخَه یِ تؤتَر .

آنچه که از دهانت خارج می شود یقه خودت را می گیرد .

 اگر برای دیگران خیر بخواهی ، خیر به تو میرسد و اگر شر آرزو کنی شر به تو خواهد رسید .

نفرین کردن به دیگران امر درستی نیست .

_____________________________________________                  

آغ قویون ، قَرَه قویون ، آلِّمِه هایِردَه قویوم .

گوسفند سفید ، گوسفند سیاه ، پیشانی ام را کجا بگذارم .

نماز را بی توجه و با عجله خواندن .

_____________________________________________                  

آغ کؤینَک نَن گِدَر ،کَفَن نَن چیخَر .

با پیراهن سفید می رود و با کفن خارج می شود .

به دختران که به خانه بخت می روند می گویند .

 

_____________________________________________                  

آغ گؤن آغارتَر ، قرَ ه گؤن قَرَل تَر .

روزگار خوب انسان را سر حال می کند و روزگار سیاه انسان را سیاه و بیچاره می کند .

_____________________________________________                  

آغ گؤنْ قَرَه گونی یاددَنْ چیخَرَر.

روز سفید روز سیاه را از یاد می برد .

با فرا رسیدن گشایش در کار ها ، غم ها فراموش می شوند .

_____________________________________________                  

آغیر داشِیِه یونگِل اِتمَه .

سنگ وزینت را سبک مکن .

پا در میانی نکن چون ممکن است به حرف تو گوش ندهند و سنگ روی یخ شوی .

_____________________________________________                  

آغی قَرَدَن فَرق وِرَدی .

سفید را از سیاه تشخیص می دهد .

چیزی سرش می شود .

_____________________________________________                  

آغی قَرَدَن فَرق وِرمِیدی .

سفید را از سیاه تشخیص نمی دهد.

چیزی نمی فهمد .

_____________________________________________                  

آغین آدی وار، قَرَه نین دادی .

سفید اسم دارد، سیاه مزه .

حالا که رسید به سبزه هرچی بگی می ارزه .

........................................................................

آفتافا گؤرمِیَن گؤت قورِل لِیدی .

کسی که آفتابه ندیده قار و قور می کند .

کنایه از آدم ندید و بدید ، چنین آدمی وقتی به نوایی می رسد خود را می بازد .

_____________________________________________                  

 

/ 1 نظر / 22 بازدید