جناب استاندار ازمردم خراسان شمالی عذرخواهی نکنید

 جناب استاندار

 مدرس بازنشسته ای هستم که هرگزبه فکررای جمع کردن وگرفتن پست ومقام نبوده ام وبانی بسیاری ازکارهای فرهنگی دراستان درکناردل سوختگان این دیاربوده ام .«محض ریا،جهت اطلاع»عرض می کنم اگرروزی لازم شدبرای شماهم توضیح خواهم دادکه اگرهمت گروهی ازمابجنوردی هانبودکه باتلاش شبانه روزی اززندگی وآرامش خودگذشتیم تابتوانیم پرونده تقسیم استان راروی میزوزیرکشورقراردهیم کارتقسیم استان به جایی نمی رسیدکه شمایکی ازاستاندارانش باشید.

 جناب استاندار

 کدام روستا،برایتان سمبل عقب افتادگی است ؟اگربه کسی بگوئیدمی خواهیدبه همان روستابرویدتصورشنونده شمااز«روستا»چیست؟فقط جایی که مردم حیواناتشان رابه صحرامی برند؟...نه ،همیشه روستادرتصورمردم ،مکانی است که شورزندگی قبل ازطلوع آفتاب درآن جاری است ،خروش رود،نسیم ملایم ،مردمانی باصفا،مهربان وصمیمی ،مردان وزنانی که دوش به دوش خودبرای زندگی تلاش می کنند.چوپانانی که صدای نی آن ها،دل صحرارامی شکافدوبه بارش باران لطافت می دهد.کدامین انسان رامی شناسیدکه ازروستا،جزاین زیبایی ها،درذهن داشته باشد؟

 

جناب احمدی بیغش

 

دردناک بودوقتی درجمع مسئولان استان ،درشورای اداری اینگونه سخن گفته اید :« عزیزان من،من افتخار می کنم که الان بگم من همشهری شما ام.اما یک نکته ای را بگم.قصد جسارت ندارما! اونایی که خراسان شمالی ان.باور کنید قبل از سفر آقا استان شما در ایران ناشناخته بود.اگر یک جایی رو می گفتن خراسان شمالی مردم یاد فقر،عقب ماندگی ذهنی،عقب ماندگی فرهنگی،کسانی که دائماً به دنبال این که حیووناشونو ببرن صحرا و چوپانی »

 

جناب استاندار

 

ماایرانی هاهمیشه به دوچیزافتخارمی کنیم اول این که درطول تاریخ« بت پرستی »نداشته ودوم این که «برده داری» دراین کشورجایگاهی به خودندیده است.مردم خراسان به چیزدیگری افتخارمی کنندکه مردم هیچ استانی سعادت چنین افتخاری رادربیش از1200سال قبل نداشته اند.مردم این استان به هرجای ایران که می روندوقتی می پرسندازکجاآمده اید؟می گویند«خراسان»وبااین عبارت زیبا نام امام رضاومهربانی اش رادردل هازنده می کنند.

 

استاندارولایت مدار

 

دردناک بوددربین دو«عیدقربان» و«غدیر»دل مردم مومن وصادق این دیاررابه دردآوردید وآن هاراعقب مانده ذهنی ،عقب مانده فرهنگی بنامید.خداکندکه این سخنان راشمانگفته باشید،اگرچه امام جمعه محترم هم به این سخنان شمااعتراض کرده اندوتاکنون شمابه دوسایتی که سخنان شمارادرشورای اداری منعکس کرده انداعتراضی نکرده ایدوتکذیب نامه ای نفرستاده اید.

 

آقای استاندار

 

بااین سخنان تلختان عیدماراعزاکردید. (باعذرخواهی ازمعلولان ذهنی استان که حتی آن هارانیزمعلول نمی گویند) آن روزکه حکم استانداری شما ،امضاشدباهمین ذهنیت به این استان آمدید؟ آمدیدتامبصری کلاس عقب مانده های فرهنگی وذهنی رابه عهده بگیرید؟ ای کاش هیچ چوپانی ،این سخنان شمارانشنودکه روزی حلال خورده  وپاک زیسته است وخودراهمیشه ازتبارپیامبران می دانسته وامروزازسوی فرهیخته ای چون شما،سمبل نفهمی وعقب ماندگی معرفی شده .

 

استاندارکرامی(کرامت شماراانتظارداریم)

 

              شما بجنوردراکه زیباترین تعبیررارهبرانقلاب درموردش به کاربردندو " دارالمعرفت"خواندندوشیروان

 

" دارالمصلین"،اسفراین " دارالقرآن" ، فاروج" دارالعلما" وگرمه وجاجرم ،مانه وسملقان راکه پیشینه ی تاریخی شان افتخاری برای آنهاست و...همه رایک جا«دارالمجانین »خواندید هرگزازمردم  این استان بعدازاین توهین وناسزایی که رواداشته اید عذرخواهی نکنیدچراکه بایداستعفابدهید ومعذرت بخواهید.

 

جناب استاندارفرهیخته

 

شمافرصت خواندن تاریخ این منطقه راشایدهرگزنداشتیدولی به عنوان کسی که بیش از30سال است برای نگارش تاریخ این قسمت ازخراسان کارتحقیقی کرده ام(حاصلش دوجلدکتاب وصدهامقاله وگزارش بوده) وبیش ازیک میلیون فیش ،حاصل این کاراست نیازمی بینم چندنکته رابه شمایادآورشوم:(اگرلازم شدنظرکتبی بیش از۱۰۰۰نفرازدانشجویانم راکه بدون ذکرنامشان بجنوردرا به زیبایی ستوده اند برایتان بیاورم )

 

آیامی دانیداگردرخراسان شمالی بیش از400سال است امنیت برقراراست وبه عبارتی امنیت خراسان ،موجب امنیت ایران شده است مدیون دلیرمردان ودلیر زنان کرمانج این منطقه بوده که چون کوه دربرابرهجوم بیگانگان ایستاده اند؟

 

آیامی دانید«تات»های این منطقه هنوزدرکلامشان بسیاری ازواژه های اشکانی رابه کارمی برندواین یعنی ،حفاظت ازفرهنگ ایرانی وعلیرغم حملات گسترده اجانب ازمرزهای شرقی همچنان دین ومذهب خودراکه باشعار«گفتارنیک ، کردارنیک،پندارنیک»عجین شده است حفظ کرده اند.

 

آرامش ، مهمان نوازی وصداقت ترکمن های غیورمنطقه زبانزداست وتلاش ترک های خراسان شمالی برای حفظ فرهنگشان ،آن هاراانسان هایی بافرهنگ معرفی کرده است نه آنچنان که شما،آن هاراخطاب کرده اید.

 

آیامی دانیدکه تاچندسال قبل این استان ،جزواستان خراسان رضوی بوده وهرگزمردم ایران به مردم خراسان رضوی به چشم عقب مانده ذهنی وفرهنگی نگاه نکرده اند.شمابااین سخن نه تنهابعدازاستعفا،بایدازمردم استان بلکه بایدازمردم ایران که ازقول آن ها گفته ایدمردم خراسان عقب مانده های ذهنی وفرهنگی هستندکه کارشان حیوان به صحرابردن برای چراست عذرخواهی کنید.

 

جناب احمدی بیغش ،آیا،مردم این استان عقب مانده ذهنی وفرهنگی اندکه «ادیب بجنوردیش» ،بنیانگذارفرهنگ نوین خراسان بوده ،«دکترسامی راد »ش ازانسان های فرهیخته ای بوده که ازبانیان دانشگاه پزشکی خراسان بوده و کتاب ناظم الاطبائش دردوره قاجاربه عنوان مرجع اختراع ثبت می شود و شیخ محمدتقی بجنوردیش جلودارقیام تنباکوست ؟ آرامگاه شاعربرجسته اش «جاجرمی»درجوارآرمگاه حافظ قراردارد.آقانجفی قوچانیش عارفی است که ای کاش یک بارکتاب های سیاحت غرب وشرقش رامی خواندیدو انسانیت وعرفانش رامی ستودید وبه خوداجازه نمی دادیدمردم دیارش رااینگونه خطاب کنید.

 

جناب استاندار

 

شماهمیشه خودراازمبارزان طاغوت می دانیدپس این راهم بدانیدکه یکی ازپایگاه های بزرگ مبارزه باطاغوت همین شهری است که هنوزمعلمانی هستندکه اززندان های طویل المدت رژیم پهلوی وازشکنجه هایی که دیده اندوخانواده هایشان دردوری آن هاچگونه زندگی گذراندند،سخن بگویند.واگرازگروهک های چپ مبارزدراین دیارسخن نتوانست گفتن  آقای محمدکاظم بجنوردی  راهرگزمبارزان راستین انقلاب فراموش نمی کنندکه درنوجوانی چنان تشکیلاتی راه انداخت که سال هاالگوی مسلمانان مبارزایران بود.

 

اگرازبعدمذهبی هم به مردم این دیارنگاه کنیدبایدبدانید این استان درسال های قبل وبعد  ۱۳۲۸که توده ای بازی درایران غوغامی کرد بزرگترین هیئت های مذهبی رادر۲۸صفرروانه مشهدمی کرد؟ اگردین داری ومذهب رانشانه فرهنگ می دانیدکاش ازسازمان تبلیغات اسلامی آمارحسینیه ها، مساجد،تکایا،ونهادهای فرهنگی رابگیریدتاباکمال تعجب به این باوربرسیدکه بجنوردواستان خراسان شمالی بالاترین آماررادرسطح کشوردارد.

 

جناب احمدی

 

هنوزیک سالی ازبرگزاری مراسم زیبای فرهنگی «اکو» دربجنوردنمی گذرد ثبت موسیقی مقامی  خراسان دریونسکودرهمین شهرجشن گرفته شد.آیامردم ایران اخبارش رانشنیدند؟آیاموسیقی مقامی این دیاردرایران شناخته شده نیست؟ اگرهم شناخته شده نباشدعلاوه برده هانقطه مهم گردشگری چون درکش  بیار و...دونقطه گرشگریش«بش قارداش»و«باباامان»معرف بجنوردبوده اندودرهرجای ایران کسی راببینیدکه ازبجنوردگذشته باشد«باباامان»معرف بجنورداست نه عقب ماندگی ذهنی اش.

 

اگرفرصت کردیدازیکی ازمدیران کل که درآن جلسه که شماچنین سخنانی گفته ایدبپرسید سالانه چندمیلیون زائرعلی ابن موسی الرضا(ع)ازاین شهرمی گذرند لااقل درعدد10ضرب کنیدتاببینیداین جمعیت میلیونی درده سال اخیروقتی ازباب الرضا(ع)می گذشتندجزمهربانی ،عطوفت وصمیمیت چیزی ازاین شهردرخاطردارند؟

 

جناب استانداربرای مردم بسیاری ازشهرهای ایران به خاطربرخی ازویژگی هایی که دارندمانندسادگی ،مقتصدبودن و...هزاران هزارجوک ساخته شده است شماکدام طنزوجوک رادرموردمردم این دیارشنیده ایدکه نشان ازعقب ماندگی فرهنگی وذهنی داشته باشد؟

 

ای کاش قبل ازبیان این گونه سخنان ،سری به اینترنت می زدیدوفرصت می کردیدو سخنان رئیس جمهورهایی راکه به بجنوردآمده اند رامرورمی کردیدتاببینیدباچه واژه های زیبایی مردم استان ماراستوده اند بعداظهارنظرمی کردید.

 

جناب استانداراین دوگانه سخن گفتن شماناشی ازچیست؟شمادرحضورمقام رهبری فرمودید:« اما بزرگترین سرمایه استان ، مردم خوب آن است ، مردمی ولایتمدار، غیرتمند ، شهید پرور ، فهیم و فرهیخته ، بصیر و آگاه ، قناعت پیشه و صبور با جوانانی پر امید و نشاط و دارای عزت نفس ملی که برای رشد و تعالی وطن خود و نظام اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نیستند»بعدچگونه درشورای اداری آن هارا« عقب مانده ذهنی،عقب مانده فرهنگی،کسانی که دائماً به دنبال این که حیووناشونو ببرن صحرا و چوپانی »خطاب کرده اید؟خداکندکه این سخنان ازشمانباشدودرقیامت بتوانیدپاسخگوباشید.

 

بگذاریدبرگی دیگرازافتخارآفرینی مردم این دیاررابرایتان ورق بزنم زمانی که ملک الشعرای بهاربه بجنوردتبعیدمی شود که برخلاف نظرشما ازفرهنگ وشعوربالایی برخورداربودند فهیم ومیهن پرست بودند باشناختی که ازاین مردادیب وسیاستمدار داشتنداورابه عنوان نماینده مجلس (در سال ۱۳۰۰ به دوره ی چهارم مجلس شورای ملی )انتخاب کردندو«پاریس کوچولو»نام گرفت سمبل آزادی خواهی وعدالت جویی که حتمادرتاریخ دوران دبیرستان لااقل انقلاب کبیرفرانسه رامطالعه کرده ایدوجای آن داشت که نشریه«لوموند»،بجنوردراخواهرخوانده پاریس بخواندودردناک بودمردم این «پاریس کوچولو»امروزاینگونه ازسوی شماخطاب شوند.

 

جناب استاندار

 

مردمی راکه شماعقب مانده ذهنی وفرهنگی خوانده اید اولین کارخانه برق رادردوره قاجاردراین شهرداشته اند آن هم درروزگاری که تصور برق داشتن دربسیاری ازایالت هاوولایت های ایران بعیدبود.

 

اگرهم زیادبه مطالعه تاریخ گذشته علاقه نداریداین رابدانیدکه مردی ازهمین دیاربه خاطربهره گیری ازانرژی خورشیدی در۲۰سال گذشته  یکی ازمردان علمی جهان شناخته شد.اگراندیشه های علمی همین مرد دراستان به کارگرفته می شدومانندروستای پیربز(شمس)حمام های خورشیدی عمومی وخصوصی ساخته می شدنه شاهدآسیب دیدن محیط زیست ونه آلودگی هوا،بودیم.

 

جناب بیغش

 

آیامی دانیدبرای دفاع ازاین سرزمین که شمایکی ازاستاندارانش هستید روستایی چون درق بیش از۴۰شهید،چهل فرزندبرومندتقدیم انقلاب اسلامی کرده ؟اگرآمارشهداوجانبازان،آزادگان ورزمندگان راهم به شماارائه کرده باشندمتوجه می شویدمردم استانی راکه بیش از ،۲۷۷۲شهید (۵۰سردار برجسته شهید)،هزاران رزمنده ، جانباز و آزاده داشته راکه آخرین آن هاشهیدمحمدزاده بوده نبایداینگونه به قول امام جمعه محترم با کلمات سخیف خطاب کنید.

 

شماکه استاندارولایت مداری هستیدیک باردیگرسخنان خودرادرشورای اداری باسخنان رهبرانقلاب مقایسه کنیدتاببینیدحضرت آقاکه خودمتولدوبزرگ شده استانی هستندکه شماآن هاراعقب مانده ذهنی وفرهنگی خطاب کرده ایدمردم این استان راچگونه معرفی کرده اند.

 

درجمع مردم بجنورددراستادیوم تختی:

 

مردم این استان را با شور و نشاط و سرزندگی در همه میدان ها شناخته ایم ، این استان را با سرزندگی با نشاط و آمادگی به کاری شناختیم همه جا این را نشان دادند در عرصه دفاع مقدس با داشتن 50 سردار برجسته و 2772 شهید ،در بیست و هشتم صفر این مردم را با عشق و علاقه به طرف مرقد آقا امام رضا علیه السلام مشرف میشوند شناخته ایم ....

 

در جمع طلاب و روحانیون

 

 خراسان شمالی یک منطقه استعداد خیز است حالا یک نفری که من خودم ایشان را زیارت کردم و در درسشان شرکت کردم آقای آمیرزا حسن بجنوردی هستند، و عالمان زیادی چون آقا میرزا احمد بجنوردی مرتضوی و شیخ محمد تقی معروف بجنوردی امام جماعت معتبر و موجه مسجد گوهرشاد و چندین طلبه شهید این استان ، اینها برجسته های این منطقه اند. بله ،از لحاظ کمیت زیاد نیستند اما زبده اند ، بر جسته اند.

 

وتعبیرزیبایشان ازجوانان این استان راهم یک باردیگربخوانید:

 

جوان بجنوردی افتخار کند که مربوط به این شهر است جوان مربوط به این استان از هر قومی از اقوام که هست افتخار کند که متعلق به این استان است متعلق به این منطقه است متعلق به این مردم است.

 

مردم این منطقه غیورند دیندارند ، مرزبانند ، سرزنده و بانشاط و شجاعند این خصوصیات خصوصیات بر جسته است ، این استان جزو ده استان برتر کشوری از لحاظ استعداد و توانائی علمی است.

  جناب استاندارخداکنداین سخنان شمادرشورای اداری دروغ باشدواگرچنین گفته اید ازمردم خراسان شمالی عذرخواهی نکنید...

منبع : بجنورد 1400

http://www.bojnord1400.blogfa.com/

/ 1 نظر / 23 بازدید
نیک بین

پلس فیلم ارائه دهنده كلكسيوني از زيباترين و متنوع ترين خدمات فیلم وعکس تبليغاتي بمناسبت هاي مختلف جهت : 1- افزايش شناسائي و محبوبيت نام شركت ، اداره یا کارخانه ی شما 2- افزايش تعداد مشتريان شما 3- افزايش سطح آگاهي و آشنائی مشتريان در خصوص فعالیت ها و خدمات شما 4- افزايش تعداد بازديد كنندگان در نمايشگاه ها از غرفه ء شما 5- ايجاد انگيزه در مشتريان و كاركنان شما 6- و... تلفن تماس جهت كسب اطلاعات بيشتر: تلفن تماس : 09157995978 - نیک بین http://persianfilms.blogfa.com Palacefilm@yahoo.com