معرفی یک چهره علمی ؛ دکتر موسی توسلی

متن کامل بیوگرافی  دکتر موسی توسلی در سال 1345 در روستای آقچ بخش بام صفی آباد به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در همان شهرستان در سال 1363 وارد دانشگاه ارومیه شده و در سال 1369 با درجه دکتری دامپزشکی فارغ التحصیل شد. سپس به عنوان مربی در گروه پاتوبیولوژی دانشکده مشغول به کار شد و به دنبال پذیرفته شدن در امتحان تخصصی, از سال 1373 تا 1377 در دانشگاه تهران در رشته انگل شناسی تحصیل نمود و با درجه دکتری تخصصی فارغ التحصیل شد. از آن زمان مشغول خدمت به عنوان دانشیار گروه پاتوبیولوژی می باشد.

  مدارک علمی دانشگاهی

 دکتری انگل شناسی

 دوره های تخصصی گذرانده

 دکتری تخصصی 

 وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

 عضو هیئت علمی 

  

مرتبه علمی

 دانشیار 

 عضویت در انجمن های علمی

 -Iranian Veterinary Medical Association (IVMA) -Iranian Society of Parasitology (ISP) -Entomological Society of Iran (ESI) 

 

تألیفات و ترجمه

 انگل شناسی دامپزشکی برای کادر دامپزشکی حشره شناسی دامپزشکی انگل شناسی تشخیصی دامپزشکی 

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 -Study on Fasciola spp and Dicrocealium danderiticum infestation of sheep at Khoy slaughterhouse. Pajouhesh-va-Sazandegi, 1993. No.8, 24-125. -Investigation on the Echinococous granulosus hydatid cyst infestation of buffaloes at Khoy slaughterhouse, J. Fac. of Vet. Med. Univ ofTehran,Iran, 1996. No.3&4, 41-43. -Chorioptes bovis mites in cows, a case report fromIran. J. Fac. of Vet Med, Univ ofTehran,Iran,1996 Vol. 53 No 3&4 50-51. - An outbreak of coccidiosis on rabbit in North of Iran. Pajouhesh-va-Sazandegi, 1996 vol, 38. 32-133. -Seroepidemiological survay of Babesia ovis infection on different geographical regions ofIran. J. Fac. of Vet Med Univ ofTehran. 1998.Vol53 No84, 55-59. - A survey on annual infestation of respiratory tract nematodes in sheep in Urmia city,Iran, Pajouhesh-va-Sazandegi. 1997. No 41,42 & 43 169-171. -Studies on Toxacara vitulorum infection of buffalo calves inUrmia,Iran. J.Vet. Parasitol, 1999,Vol. 13 No2 159-160. - Studies on Toxacara vitulorum infection of native and dairy calves inUrmia,Iran, J. Fac. of Vet. Med,Univ. of Tehran,Iran. 2000, Vol.55 No1 71-73. - Studies on Dictyocaulus viviparus infestation in cattle and buffaloes in Urmia, J. Fac. of Vet. Med,Univ. of Tehran,Iran, 2000.Vol 55 No1 69-70. -Gastrointestinal helminthes of wild sheep (Ovis ammon orintalis) from Kabodan Island National park of Urmia Lake, West Azarbaijan ofIran. J.Vet. Parasitol, 2000.Vol 14 No1. - A survey on annual infestation of respiratory tract nematodes of goat in Urmia city,Iran. Pajouhesh-va-Sazandegi, 2000. No.47, 135. - Lungs and liver helminthes of wild sheep (Ovis ammon orintalis) from Kabodan Island National park of Urmia Lake West Azarbaijan ofIran, J.Vet.Parasitol, 2001. Vol. 15 No1. -Studies on aviary bird infestation to external parasites in Urmia, Pajouhesh-va-Sazandegi 2001, No. 50, 47-49. -Experimental infection and study of life cycle of Linguatula serrata in dogs. J. Fac. of Vet. Med, Univ ofTehran,Iran2001, 56(4), 1-3. -A cause of recurrent thromboembolic colic in a horse of Urmia. Ir. J.Vet. Res, 2001, Vol. 2, No, 1. -Investigation on the cattle parasitic infections in farms around Urmia. Ir. J.Vet. Res, 2001,Vol. 2, No. 2. -Identification of Babesi a species and tick infestation inArdabil( J. Fac. of Vet. Med, Univ ofTehran, Iran2004, 59,1:1-4). - Serological survay of bovine theileriosis by ELISA, comparison with microscopic slide test(In press: J. Fac. of Vet. Med, Univ ofTehran,Iran). -Clinical signs on experimental babesiosis with Babesia ovis in sheep, J. Fac. of Vet.Med, Univ of Tehran, Iran 2001, 56(2), 29-32. - Investigation on the buffaloes protozoan infection in Urmia. Pajouhesh-va-Sazandegi 2002, No. 55, 101-102. - Eye worm infestation of ruminants at Urmia abbatoir in west Azarbaijan of Iran. Pajouhesh-va-Sazandegi 2002, No. 56 & 57, 47-49. - Study of haematological changes in experimentally infected lambs by Babesia ovis, J. Fac. of Vet. Med, Univ ofTehran,Iran2002, 57(2), 57-59. - Source and trancfer route of Eimeria oocyst to poultry farm. (In press: J. Fac. of Vet. Med, Univ ofTehran,Iran). 

 مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 First Equine Health and Diseases Congress, Razi Institute,Iran, November 2-14, 1996. - Third Iranian Congress of Veterinary Students,UrmiaUniversity, April 23-26, 1996. - First Buffaloes Congress,ChamranUniversity,Ahwaz,Iran. 1996. - Fourth Iranian Congress of Veterinary Students.ShirazUniversity, 1997. - Second Congress of Parasitic Diseases inIran,TehranUniversityof Medical Sciences,Tehran,Iran, October 19-22, 1997. -1st Seminar on the stance of slaughterhouses in public health and national economy,Tehran,Iran. October 20-21, 1999. - 26th World Veterinary Congress,Lyon,France, 23-26 September,1999. -WSAVA/FECAVA/Voorjaarsdagen congress,Amsterdam, The Netherland, April 25-29, 2000. -3rd Seminar on Food-Borne Parasitic Zoonosis.Bangkok,Thailand. December 6-8, 2000. -XXI World Buiatrics Congress & XXVIII Jornados Uruguayas de Buiatria. 4-8 Diciembre/2000. -5th International Sheep Veterinary Congress,Cape Town,South Africa, January 20-27, 2001, (As one of the authores, not presenting author). -Third National Congress of Medical Parasitology, Iran, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari , Iran. Feb 27- 1 Marh 2001. -XXth International Congress of Hydatology, Kusadasi-Turkey. June 4-8 2001. - Fourth International Nematology Symposium inRussia,Moscow,Russia. June 10-14 2001. -FirstUrmiaLakeConference,UrmiaUniversity,Urmia,Iran. 5-7 September 2001. -4 th International Congress on Ticks and Tick-Borne PathogensBanff,Alberta,Canada. 21-26 July 2002. - 3 th Convention of Iranian Veterinary Clinicians,Mashhad,Iran29-31 October 2002. 

 

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی

 - An abattoir study on liver trematodes of sheep in Urmia city, Iran (Supervisor). - An abattoir study on respiratory nematodes of sheep in Urmia city,Iran(Supervisor). -An abattoir study on sheep Linguatolosis in Urmia city,Iran(Supervisor). -Diagnosis of sheep hydatidtosis by immunoelectrophorosis (One of two supervisor). - Diagnosis of goat hydatidtosis by immunoelectrophorosis (One of two supervisor). - Diagnosis of cattle hydatidtosis by immunoelectrophorosis (One of two supervisor). - Diagnosis of buffalo hydatidtosis by immunoelectrophorosis (One of two supervisor). - An abattoir study on cestodes larvae infection of cattle and buffaloes in Urmia city,Iran(Supervisor). - An abattoir study on cestodes larvae infection of sheep and goats in Urmia city,Iran(Supervisor). - An abattoir study on cestodes larvae infection of sheep and goats in Miandoab city,Iran(Supervisor). - A survey on gastrointestinal helminthes infection of poultry in Mehabad city,Iran(Supervisor). - A survey on Neoascaris vitulorum infection of buffalo calves in Urmia city,Iran(Supervisor). A survey on scour worm infection of cattle in Urmia city,Iran(one of two supervisor). - An abattoir study on sheep mesenteric lymph nodes infestation by linguatula serrata in Urmia city,Iran(Supervisor). - An abattoir study on goat mesenteric lymph nodes infestation by linguatula serrata in Urmia city,Iran(Supervisor). - A survey on Taenia saginata and Cysticercus bovis infection of man and animals in Urmia city,Iran(Supervisor). -A survey on abomasal nematodes of cattle in Urmia city,Iran(Supervisor). -A survey on large intestine nematodes of cattle in Urmia city,Iran(Supervisor). - A survey on Toxacara vitulorum infection of calves in Urmia city,Iran(Supervisor) - A survey on Dictyocaulus viviparous in cattle and buffaloes in Urmia city,Iran(Supervisor). - A survey on tick paralysis in human and animals (Supervisor). - A survey on Sarcocystosis in buffaloes in Urmia city,Iran(Supervisor). - A survey on Sarcocystosis in sheep in Urmia city,Iran(Supervisor). - A survey on Sarcocystosis in cattle in Urmia city,Iran(Supervisor). - A survey on tick infestation of cattle in Urmia city,Iran(Supervisor). - A survey on Varroa jacobsoni infestation in beehives of Urmia city,Iran(Supervisor). -A survey on Braula ceaca infestation in beehives of Urmia city,Iran. (Supervisor). -A survey on soil contamination to Toxacara canis eggs in the public parks in Urmia city,Iran, (One of two supervisor). - Investigation on cestode eggs infestation of the village courtyard soil inSalmas,Iran(Supervisor). - An abattoir study on Dictyocaulus viviparus infection in cattle and buffaloes inUrmia,Iran(Supervisor). -Gastrointestinal helminthes of wild sheep(Ovis ammon orintalis) from Kabodan Island National park of Urmia Lake West Azarbaijan ofIran(Supervisor). -A survey on annual infestation of respiratory tract nematodes in sheep in Urmia city,Iran(Supervisor). -Investigation on Toxoplasma gondii infection of ewes at Urmia slaughterhouse,Iran(Supervisor). - Lungs and liver helminthes of wild sheep (Ovis ammon orintalis) from Kabodan Island National park of Urmia Lake West Azarbaijan ofIran(Supervisor). - A survey on annual infection of respiratory tract nematodes in goat in Urmia city,Iran(Supervisor). - A survey on buffaloes coccidiosis in Urmia city,Iran(Supervisor). -Investigation on the cattle parasitic infections in farms around Urmia.Iran(Supervisor). -Babesia ovis & Babesia motasi infections onArdabilregion, North West of Iran (Supervisor). -Eye worm infestation of ruminants at Urmia abattoir in West Azarbaijan ofIran(Supervisor). - An abattoir study on cattle blood parasitic infection (protozoa) inUrmia,Iran(Supervisor). - An abattoir study on buffaloes blood parasitic infection (protozoa) inUrmia,Iran(Supervisor). -Sub clinical coccidiosis on Mehabad poultry farm (Supervisor). - Clinical coccidiosis on Mehabad poultry farm (Supervisor). -A survey on external parasite of cattle and buffaloes inMiandoab,Iran(Supervisor). - Evaluation of different dilutions of lime on sporulation of Eimeria spp oocyst(Supervisor). - Source and transfer route of Eimeria oocyst to poultry farm(Supervisor). -Babesia ovis & Babesia motasi infections on Marageh region, North West of Iran (Supervisor). - Investigation on Toxoplasma gondii infection of ewes at Urmia slaughter house(Supervisor). - Serological survay of bovine theileriosis by ELISA, comparison with microscopic slide test (One of two supervisor). - A survey on infestation of Sarcoptes, Psorotes mites in cattle in Urmia slaughter house(Supervisor). - A survey on infestation of Knemidocoptes spp mite in breeder and layer unites and free range poultry aruond Urmia city(One of two supervisor). -A survey on poultry tick paralysis caused by Argas persicus(One of two supervisor). - A survay on Tritrichomonas foetus infection in bulls in Urmia,s slaughter house(One of two supervisor). - Studies on Demodex infestation and pathological changes in cattles slaughtered at Mohabad slaughter house (One of two supervisor). - Studies on Demodex infestation and pathological changes in buffaloes slaughtered at Mohabad slaughter house (One of two supervisor) - Mesenteric lymph nodes infection to Linguatula serrata nymphs in sheep(One of two supervisor). - A survay on Tritrichomonas foetus infection in buffalo in Urmia slaughter house (One of two supervisor). -An evaluation of interadermal skin test to diagnosis of mesanteric lymph node infection to Linguatula serrata nymphs in sheep(One of two supervisor). - Assessment the preservation of Trichomonas galinae in freez condition (Supervisor). - Mesenteric lymph nodes infection to Linguatula serrata nymphs in cattle(One of two supervisor). - Mesenteric lymph nodes infection to Linguatula serrata nymphs in goat(One of two supervisor). - Mesenteric lymph nodes infection to Linguatula serrata nymphs in buffalo(One of two supervisor). 

 زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 کنه و بیماری های منتقله از کنه 

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

 سرو اپیدمیولوژی بابزیوز گوسفندی در ایران بررسی کشتارگاهی لینگواتولا سراتا در........ بررسی اثر بهاکتومین 10% ......... بررسی اثر سم دیازینون .............. بررسی توانایی ایجاد فلجی حاصل از کنه ...... 

 فرصتهای مطالعاتی

 دانشگاه سوانسی – ولز

 

تدریس در دانشگاهها ارومیه

 

/ 2 نظر / 86 بازدید
ایمان آرزه

سلام و درود ... از وبلاگِ زیباتون کوتاه دیدن کردم. با سلیقه اید، خسته نباشید. البته حتما بهتر از این هم میشید. اگر وقت داشتید خوشحال می شم به دست نوشته های بنده سری بزنید و نظر زیباتون رو ثبت کنید. ضمنا! یادتون نره! تو نظرسنجی هم حتما شرکت کنید. سپاس ...

محمد رضا نوبخت

سلام اينجانب افتخار شاگردي اين دكتر عزيز و هم روستايي را در دانشگاه اروميه داشتم فوق العاده با اخلاق و از لحاظ علمي پر بار اميدوارم هميشه سلامت باشند و موفق ... شما هم خسته نباشيد فقط يه پيشنهاد يه ذره فونت ها رو بهتر درست كنيد بهتر خوانده بشن ممنون مي شويم ...